Prosząc Państwa o informacje, zawsze będziemy prosić o podanie ich w jednoznaczny i dobrowolny sposób.  Dane pozyskane za pośrednictwem formularzy do gromadzenia danych zamieszczonych na stronie internetowej lub pozyskane w inny sposób zostaną włączone do systemów przetwarzania CRP CREDILEX GLOBAL RECOVERY. Podmiot ten będzie przetwarzał dane w sposób poufny i wyłącznie w celu oferowania żądanych usług, z zachowaniem wszystkich gwarancji prawnych i gwarancji narzuconych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych oraz ustawę 34/2002 z dnia 11 lipca o społeczeństwie informacyjnym i usługach handlu elektronicznego.

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ zgadza się nie przekazywać, nie sprzedawać ani nie udostępniać danych stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Podobnie, CREDILEX GLOBAL RECOVERY SLP anuluje lub poprawi dane, jeśli są one niedokładne, niekompletne lub nie są już potrzebne lub istotne dla ich celu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Użytkownik może odwołać udzieloną zgodę i skorzystać z prawa dostępu, usunięcia, ograniczenia, sprostowania, przenoszenia i sprzeciwu, kontaktując się w tym celu z CREDILEX GLOBAL RECOVERY SLP pod adresem znajdującym się w Plaza Santa Clara 12th 4th, 12001,  CASTELLON (WALENCJA), należycie dokonując swojej identyfikacji i wskazując w widoczny sposób konkretne prawo, z którego korzysta.

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ stosuje odpowiednie poziomy bezpieczeństwa wymagane przez wyżej wymienione przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i przez inne obowiązujące przepisy.

Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za szkody i straty wynikające ze zmian, które osoby trzecie mogą powodować w systemach informatycznych, dokumentach elektronicznych lub plikach użytkownika.

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ może używać plików cookie podczas świadczenia usług na stronie internetowej.  Pliki cookie to pliki fizyczne zawierające informacje osobiste umieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika.  Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojego oprogramowania przeglądarki tak, aby uniemożliwić tworzenie plików cookie lub tak, aby użytkownik został o tym ostrzeżony.

Jeśli zdecydują się Państwo opuścić naszą stronę internetową poprzez linki do stron internetowych nienależących do naszego podmiotu, WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie będzie odpowiedzialny za politykę prywatności tych stron lub za pliki cookie, które mogą one przechowywać na komputerze użytkownika strony.

Nasza polityka dotycząca poczty e-mail koncentruje się na wysyłaniu tylko tych wiadomości, o które Państwo prosili.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tych wiadomości e-mailem, zaoferujemy możliwość skorzystania z prawa do anulowania i odstąpienia od otrzymania tych wiadomości, zgodnie z postanowieniami tytułu III, artykuł 22 ustawy nr 34/2002 w sprawie społeczeństwa informacyjnego i usług handlu elektronicznego.

  • Do jakich adresatów będą przesyłane Państwa dane?

Dane mogą zostać przekazane innym spółkom grupy CREDILEX GLOBAL RECOVERY SLP do wewnętrznych celów administracyjnych lub w razie potrzeby do wykonania umowy o świadczenie usług, dla celów której zainteresowana strona podała swoje dane.

  • Jakie są Państwa prawa w momencie przekazania nam swoich danych?

Każda zainteresowana strona ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy CREDILEX GLOBAL RECOVERY SLP przetwarza jej dane osobowe, czy też nie.

Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania korekty niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia gdy, między innymi, dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.

W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą wystąpić o ograniczenie przetwarzania ich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń. Użytkownicy mogą również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. CREDILEX GLOBAL RECOVERY SLP zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem sytuacji w których zachodzą konieczne uzasadnione przyczyny lub w celu wykonywania lub obrony roszczeń.

Kontakt

Paseo del General Martínez Campos 42, Bajo 1
28010 Madrid
Spain

+34 912 90 81 19

 

Plaza Santa Clara 12, 4º
12001 Castellón
Spain

 

Odwiedź nas na

    Masz jakieś pytania?

    Zostaw swoje dane kontaktowe, a odezwiemy się do Ciebie.

     
    I have read and accept the Privacy policy Politykę prywatności