CEL I AKCEPTACJA

Niniejsza nota prawna reguluje korzystanie ze strony internetowej (zwanej dalej STRONĄ INTERNETOWĄ), której właścicielem jest CREDILEX GLOBAL RECOVERY SLP (dalej: WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ).

Przeglądanie strony internetowej WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ oznacza nabycie statusu jej użytkownika i zakłada pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej Nocie prawnej, która może ulec zmianie.

Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego korzystania ze strony internetowej odbywającego się zgodnie z prawem, w dobrej wierze, zgodnie z porządkiem publicznym, wykorzystaniem ruchu i niniejszą notą prawną.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ lub stron trzecich za wszelkie szkody, które mogą powstać w wyniku naruszenia powyższego obowiązku.

1. IDENTYFIKACJA I KOMUNIKACJA

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ, zgodnie z ustawą nr 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, informuje, że:

 • Odpowiedzialnym jest CREDILEX GLOBAL RECOVERY SLP
 • Numer VAT: B12923215
 • Adres: Plaza Santa Clara 12 4º, 12001, CASTELLON, VALENCIA

Aby się z nami skontaktować, oddajemy do Państwa dyspozycji różne kanały komunikacji, które szczegółowo opisujemy poniżej:

 • E-mail: info@credilex.com
 • Telefon: 911 92 20 12

Wszelkie powiadomienia i komunikacja między użytkownikami a WŁAŚCICIELEM STRONY INTERNETOWEJ będą uważane za skuteczne, do wszystkich celów, gdy będą dokonywane za pośrednictwem poczty lub w inny sposób opisany powyżej.

2. WARUNKI UDOSTĘPNIANIA I UŻYTKOWANIA

Strona internetowa i jej usługi są bezpłatne i mają charakter ogólnodostępny, jednak WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ warunkuje korzystanie z niektórych usług oferowanych na stronie internetowej wcześniejszym wypełnieniem odpowiedniego formularza.

Użytkownik gwarantuje autentyczność i aktualność wszystkich danych, które podaje WŁAŚCICIELOWI STRONY INTERNETOWEJ i będzie odpowiedzialny za wszelkie fałszywe lub niedokładne oświadczenia.

Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na właściwe wykorzystanie treści i usług WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ oraz na niewykorzystywanie ich między innymi do:

a. Rozpowszechniania treści o charakterze: kryminalnym, brutalnym, pornograficznym, rasistowskim, ksenofobicznym, obraźliwym, nawołującym do terroryzmu lub, ogólnie, sprzecznym z prawem lub porządkiem publicznym.

b. Wprowadzania do sieci wirusów komputerowych lub wykonywania działań, które mogą zmieniać, niszczyć, przerywać lub generować błędy lub uszkodzenia dokumentów elektronicznych, danych lub systemów fizycznych i logicznych WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ lub stron trzecich; jak również utrudniać dostęp innych użytkowników do strony internetowej i jej usług poprzez masowe użycie zasobów komputerowych, za pośrednictwem których WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ świadczy usługi.

c. Próby uzyskania dostępu do kont e-mailowych innych użytkowników lub ograniczonych obszarów systemów komputerowych WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ lub stron trzecich i, w stosownych przypadkach, wyodrębniania informacji.

d. Naruszania praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także naruszania poufności informacji WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ lub stron trzecich.

e. Podszywania się pod tożsamość innego użytkownika, administracji publicznej lub strony trzeciej.

f. Odtwarzania, kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania lub w inny sposób podawania do wiadomości publicznej, przekształcania lub modyfikowania zawartość, chyba że użytkownik posiada upoważnienie właściciela w zakresie odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.

g. Zbierania danych do celów reklamowych i wysyłania reklam jakiegokolwiek rodzaju i wiadomości dotyczących ofert sprzedaży lub innych celów handlowych bez wcześniejszej prośby lub uzyskania wcześniejszej zgody.

Cała zawartość strony internetowej, taka jak teksty, zdjęcia, grafika, obrazy, ikony, technologia, oprogramowanie, a także jej projekt graficzny i kody źródłowe, stanowią dzieło, którego własność należy do WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ. W żadnym wypadku użytkownikowi nie zostaje przyznane jakiekolwiek prawo do wykorzystania, z wyjątkiem tych, które są bezwzględnie konieczne do prawidłowego korzystania z witryny.

Krótko mówiąc, użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do tej strony internetowej, mogą przeglądać jej zawartość i, w razie potrzeby, tworzyć prywatne kopie pod warunkiem, że powielane elementy nie są następnie przekazywane stronom trzecim, ani nie są instalowane na serwerach podłączonych do sieci, ani nie podlegają jakiemukolwiek wykorzystaniu. Podobnie, wszystkie marki, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające, które pojawiają się na stronie internetowej, są własnością WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ. W żadnym wypadku nie oznacza to, że ich użycie lub dostęp do nich daje użytkownikowi jakiekolwiek do nich prawa.

Dystrybucja, modyfikacja, cesja lub publiczne przekazywanie treści i wszelkie inne działania, które nie zostały wyraźnie dozwolone przez właściciela praw do korzystania, są zabronione.

Ustanowienie hiperłącza nie oznacza w żadnym wypadku istnienia relacji pomiędzy WŁAŚCICIELEM STRONY INTERNETOWEJ a właścicielem strony internetowej, na której jest ono ustanowione. Nie stanowi także akceptacji i zatwierdzenia przez WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ treści lub usług zawartych na takiej stronie. Osoby, które zamierzają utworzyć hiperłącze, muszą wcześniej poprosić o pisemną autoryzację WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ. W każdym przypadku hiperłącze zezwala jedynie na dostęp do strony głównej lub strony głównej naszej strony internetowej. Jednocześnie należy powstrzymać się od składania fałszywych, niedokładnych lub niepoprawnych oświadczeń lub wzmianek na temat WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ lub publikowania niedozwolonych treści, sprzecznych z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym. WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkownika udostępnianych na niniejszej stronie materiałów lub za działania wykonane na ich podstawie.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treść niniejszej strony internetowej ma charakter ogólny i informacyjny, nie gwarantuje w pełni dostępu do wszystkich treści, ich kompletności, poprawności, obowiązywania lub ważności, a także ich stosowności lub przydatności do określonego celu.

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ wyklucza, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszelką odpowiedzialność za szkody wszelkiego rodzaju wynikające z:

a. Braku możliwości dostępu do strony internetowej lub braku prawdziwości, dokładności, kompletności i/lub aktualności treści, a także istnienia wszelkiego rodzaju usterek i wad treści przekazywanych, rozpowszechnianych, przechowywanych, udostępnianych tym, którzy uzyskali dostęp za pośrednictwem strony internetowej lub oferowanych usług.

b. Obecności wirusów lub innych elementów w zawartości strony, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych, dokumentach elektronicznych lub danych użytkownika

c. Nieprzestrzegania przepisów prawa, działania w dobrej wierze, zasad porządku publicznego, wykorzystania ruchu i niniejszej noty prawnej w wyniku niewłaściwego korzystania ze strony internetowej. W szczególności, na przykład, WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie ponosi odpowiedzialności za działania stron trzecich, które naruszają prawa własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnice handlowe, prawa do honoru, prywatności osobistej i rodzinnej oraz własnego wizerunku, a także przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji i nielegalnej reklamy.

Ponadto WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się poza tą siecią i nie zarządzane bezpośrednio przez naszego webmastera. Funkcja linków, które pojawiają się na tej stronie, służy wyłącznie informowaniu użytkownika o istnieniu innych źródeł mogących poszerzać treści oferowane przez niniejszą stronę. WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie gwarantuje ani nie jest odpowiedzialny za działanie lub dostępność stron z linkami. Nie sugeruje, nie zaprasza ani nie poleca ich odwiedzania, w związku z czym nie będzie odpowiedzialny za wynik takiej wizyty.  WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie jest odpowiedzialny za tworzenie hiperłączy przez strony trzecie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prosząc Państwa o informacje, zawsze będziemy prosić o podanie ich w jednoznaczny i dobrowolny sposób.  Dane pozyskane za pośrednictwem formularzy do gromadzenia danych zamieszczonych na stronie internetowej lub pozyskane w inny sposób zostaną włączone do systemów przetwarzania CRP CREDILEX GLOBAL RECOVERY. Podmiot ten będzie przetwarzał dane w sposób poufny i wyłącznie w celu oferowania żądanych usług, z zachowaniem wszystkich gwarancji prawnych i gwarancji narzuconych przez rozporządzenie UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, a także wszelkich obowiązujących w każdym momencie przepisów w dziedzinie ochrony danych osobowych.

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ zgadza się nie przekazywać, sprzedawać ani udostępniać danych stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Podobnie, CREDILEX GLOBAL RECOVERY SLP anuluje lub poprawi dane, jeśli zostaną uznane za niedokładne, niekompletne lub nie będą już potrzebne czy istotne dla ich celu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE 2016/679.

Użytkownik może odwołać udzieloną zgodę i skorzystać z prawa dostępu, usunięcia, ograniczenia, sprostowania, przenoszenia i sprzeciwu, kontaktując się w tym celu z CREDILEX GLOBAL RECOVERY SLP pod adresem znajdującym się w Plaza Santa Clara 12th 4th, 12001, CASTELLON (WALENCJA), należycie dokonując swojej identyfikacji i wskazując w widoczny sposób konkretne prawo z którego korzysta.

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ stosuje odpowiednie poziomy bezpieczeństwa wymagane przez rozporządzenie UE 2016/679 i inne obowiązujące przepisy.

Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za szkody i straty wynikające ze zmian, które osoby trzecie mogą powodować w systemach informatycznych, dokumentach elektronicznych lub plikach użytkownika.

WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ może używać plików cookie podczas świadczenia usług na stronie internetowej.  Pliki cookie to pliki fizyczne zawierające informacje osobiste umieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika.  Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojego oprogramowania przeglądarki tak, aby uniemożliwić tworzenie plików cookie lub tak, aby użytkownik został o tym ostrzeżony.  Użytkownik będzie informowany o każdym użyciu tych plików, a także o procedurze ich usunięciu lub zmiany w różnych przeglądarkach.

Jeśli zdecydują się Państwo opuścić naszą stronę internetową poprzez linki do stron internetowych nienależących do naszego podmiotu, WŁAŚCICIEL STRONY INTERNETOWEJ nie będzie odpowiedzialny za politykę prywatności tych stron lub za pliki cookie, które mogą one przechowywać na komputerze użytkownika strony.

Nasza polityka dotycząca poczty e-mail koncentruje się na wysyłaniu tylko tych wiadomości, o które Państwo prosili.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać takich wiadomości e-mailem, zaoferujemy możliwość skorzystania z prawa do anulowania i odstąpienia od otrzymania tych wiadomości.

PROCEDURA W PRZYPADKU WYKONYWANIA DZIAŁAŃ NIEZGODNYCH Z PRAWEM

W przypadku, gdy jakikolwiek użytkownik lub strona trzecia uzna, że ​​istnieją fakty lub okoliczności, które ujawniają niezgodny z prawem charakter wykorzystania jakiejkolwiek treści i/lub wykonywania jakiejkolwiek działalności na stronach internetowych zawartych lub dostępnych na stronie internetowej, powinny one zostać wysłane w formie powiadomienia do WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ. Użytkownik lub strona trzecia musi należycie się zidentyfikować, wskazując domniemane naruszenia i składając wyraźnie i na własną odpowiedzialność oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne.

W przypadku wszelkich sporów dotyczących strony internetowej WŁAŚCICIELA STRONY INTERNETOWEJ, zastosowanie mają hiszpańskie przepisy, a sądami właściwymi są trybunały i sądy w MADRYCIE (Hiszpania).

PUBLIKACJE

Informacje administracyjne podane na stronie internetowej nie zastępują obowiązku informacyjnego w zakresie przepisów ustawowych, wykonawczych, planów, przepisów ogólnych i aktów, które muszą zostać formalnie opublikowane w oficjalnych dziennikach administracji publicznej, stanowiących jedyny instrument świadczący o ich autentyczności i treści. Informacje dostępne na tej stronie internetowej należy traktować jako przewodnik niemający ważności prawnej.

Kontakt

Paseo del General Martínez Campos 42, Bajo 1
28010 Madrid
Spain

+34 912 90 81 19

 

Plaza Santa Clara 12, 4º
12001 Castellón
Spain

 

Odwiedź nas na

  Masz jakieś pytania?

  Zostaw swoje dane kontaktowe, a odezwiemy się do Ciebie.

   
  I have read and accept the Privacy policy Politykę prywatności